ช่องทางที่กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแจ้งเบาะแสข้อมูล
เมื่อพบเห็นความไม่ถูกต้องในการเสียภาษี พฤติการณ์ที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆ
หรือแจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีรายใหม่ที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษี

สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีให้กับประชาชนในสังคม
ลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ให้กับประเทศในระยะยาวต่อไป

แจ้งเบาะแสฯ

o o o o o o

ผลการดำเนินการของระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี

เพราะเราทุกคนช่วยกันสร้างความเป็นธรรม

กรมสรรพากรตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามจัดเก็บภาษี
จากข้อมูลการแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่านระบบ Web on Mobile
ได้ดำเนินการและสร้างรายได้เงินภาษีเพิ่ม

287,200,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

o o o o o o

เมื่อพบเห็นพฤติการณ์ที่มีการหลบเลี่ยงภาษีต่างๆ

ท่านแจ้งอะไรได้บ้าง

  • กิจการที่ไม่นำรายได้มายื่นเสียภาษี หรือนำมายื่นเสียภาษีไม่ครบถ้วน
  • กิจการที่นำค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จ่ายจริงมายื่นเสียภาษี
  • กิจการที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • กิจการที่ออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง/ขายใบกำกับภาษี
  • กิจการที่เมื่อลูกค้าขอใบกำกับภาษีแล้วถูกบวกราคาเพิ่ม
  • หรือการกระทำใดๆที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี

o o o o o o

เพื่อให้การแจ้งของท่านได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

โปรดศึกษาขั้นตอนการแจ้งเบาะแส ดังนี้


1 เลือกประเภทการแจ้งเบาะแส

2 ใส่ข้อมูลเบาะแสที่ต้องการแจ้ง

3 แจ้งความประสงค์ให้ข้อมูล

หมายเหตุ : การให้ข้อมูลผู้แจ้งนั้น ท่านมีสิทธิปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวต่อกรมสรรพากร

o o o o o o

พร้อมแล้วสำหรับการแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี

แจ้งเบาะแสฯ

กรมสรรพากร ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่ง