logo_name
เงื่อนไขและข้อตกลงในการแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลแหล่งภาษี (ฉบับย่อ)
  1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส/หรือข้อมูลแหล่งภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับแจ้งข้อมูลเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี

  2. การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษี เป็นเพียงการแจ้งข้อเท็จจริงที่ผู้แจ้งเบาะแสฯ ได้พบเห็นหรือได้ทราบเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษี ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแสฯ ในการติดตามผลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่หรือกรมสรรพากร

  4. การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลแหล่งภาษี ผู้แจ้งเบาะแสฯ ต้องแจ้งข้อเท็จจริงที่พบเห็นหรือได้รับทราบเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งจะต้องไม่มีเจตนาอันเป็นการให้ร้ายบุคคลอื่นโดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนั้น

  5. การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นมีความผิดความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559

  6. เนื้อหาและข้อมูลที่แจ้ง รวมถึงข้อมูลในส่วนของผู้แจ้งเบาะแสฯ ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับของทางราชการ ผู้แจ้งเบาะแสฯ จะได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ยกเลิก
logo_browser