logo_name
ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีให้กับทุกคนในสังคมด้วยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกรมสรรพากร

    เงื่อนไขและข้อตกลงในการแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี (ฉบับย่อ)

  1. ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะใช้ในภารกิจของกรมสรรพากรเท่านั้น

  2. การแจ้งเบาะแสฯ เป็นเพียงการให้ข้อมูลอันมีประโยชน์ในการช่วยติดตามจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง

  3. การแจ้งเบาะแสฯ ต้องไม่กระทำไปเพื่อการกลั่นแกล้งหรือให้ร้ายบุคคลอื่น

  4. การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะมีความผิดตามกฎหมาย


ยกเลิก
logo_browser